Sådan arbejder vi

Når I har valgt en landsby og meddelt jeres støtte, etablerer Trianglen kontakt til landsbyen gennem vor lokale repræsentant, som faciliterer et landsbymøde. Her vælges en landsbykomite på demokratisk vis, og i samråd med landsbyboerne besluttes, hvordan den årlige donation fra Danmark bruges bedst.

Pengenes sendes ubeskåret til landsbyen, og Trianglens lokale repræsentant på stedet sikrer udbetaling og overvåger, at pengene går til formålet. Landsbybeboerne vil selv få mulighed for at dokumentere forbedringer på video og gennem billeder, som oploades på hjemmesiden. Det gør forløbet lærerigt, inspirerende og transparent for alle parter.

Som led i kommunikationen er det muligt for medlemmer af den danske gruppe at besøge landsbyen og ved selvsyn se resultaterne af samarbejdet. Trianglens stedlige repræsentant vil formidle sådanne besøg.

Trianglen er på stedet

Trianglens repræsentant i Nepal, Rabin Bogati, og i Uganda, David Owiidi, står for kontakten til landsbyen, valg af komité, overvågning af de demokratiske beslutningsprocesser, gennemførelsen af det valgte projekt, samt kommunikationen til Danmark. Trianglens repræsentanter sikrer endvidere rutiner med regnskabsaflæggelse, arkivering og rapportering. For dette arbejde modtager repræsentanterne et vederlag. Trianglen arbejder gennem lokale civile organisationer, som er veletablerede i lokalsamfundene, og som støtter med træning og logistik for at sikre bæredygtighed og gennemsigtighed. Resultaterne evalueres hvert år gennem besøg og samtaler i landsbyerne.

Bygger på demokrati

Hver landsby vælger en komité på 5-7 medlemmer. Når komiteen har debatteret og prioriteret de indkomne forslag til forbedringer, indkaldes til et fællesmøde. Alle landsbybeboere er således med til at diskutere og beslutte, hvordan pengene fra Danmark skal anvendes. Komiteen er også ansvarlig for gennemførelsen af de valgte aktiviteter. Trianglen sikrer, at komiteen repræsenterer alle lag i samfundet med en ligelig kønsfordeling. Det medfører ikke honorar eller andre særlige goder at blive valgt til komiteen.

Målsætningen for samarbejdet

De enkelte aktiviteter, som sættes i gang, når en gruppe i Danmark støtter en landsby i Nepal eller Uganda, sigter mod at styrke demokratiske processer i landsbyen, accept af social ligestilling og skabelse af bedre fysiske og økonomiske rammer. Aktiviteterne bestemmes af landsbybeboerne selv og ligger inden for følgende hovedområder:

  • Uddannelse - især for piger og kvinder
  • Sundhed
  • Fysiske forbedringer, herunder bedre landbrug


Trianglen ser uddannelse af pigerne som et helt centralt element i ud viklingen af de fattige samfund. De uddannede piger vil som voksne ikke i samme grad diskrimineres, de vil blive gift senere, få færre børn og generelt et bedre liv.

 

Ved at landsbybeboerne vælger, hvad støtten skal gå til, bliver udviklingen behovsstyret frem for donorstyret. Samtidig styrkes lokaldemokratiet, idet beboerne skal træffe beslutninger om landsbyens fremtid i fællesskab. I både Nepal og Uganda er de demokratiske systemer unge og skrøbelige.
Det er Trianglens udgangspunkt, at ligestilling, uddannelse, oplysning og adgang til basale fornødenheder som mad og vand er grundlaget for en demokratisk proces. Demokrati kan selvsagt ikke fungere i et samfund med diskrimination af dele af befolkningen. Manglende uddannelse og analfabetisme skaber mulighed for korruption og dårlig regeringsførelse. Og hvor der ikke er mad og vand, vil der ikke være overskud til de demokratiske processer.

Trianglen vil styrke kendskabet til civile rettigheder og støtte selvorganisering. Fattige og udsatte grupper styrkes til at påvirke beslutningstagere og politikere til at leve op til deres ansvar. Trianglen prioriterer, gennem danske grupper, at landsbyerne får støtte til projekter, som:

  • sikrer børns mulighed for skolegang (især for piger)

  • forbedrer landbrugsmetoder fremmer forskellige former for indtægtsgivende virksomhed, blandt andet gennem oprettelse af landsby låne- og sparegrupper

  • sikrer et godt miljø med adgang til toiletter og rent vand fremmer lige behandling af alle indbyggere og styrker lokalsamfundets indsats mod diskrimination af kvinder, kasteløse, etniske minoriteter, fattige, ældre og andre udsatte grupper – som fx. enkeltindivider og familier, der er smittet med HIV/AIDS.

logo1

Strandvejen 154
2920 Charlottenlund

Tlf. 29 21 95 30

CVR nr. 33985339

info@trianglen.nu

               facebook 1

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.