Hvordan foregår arbejdet i praksis?

Den bærende idé bag Trianglen er, at en dansk familie, virksomhed eller støttegruppe, så at sige adopterer en landsby i Nepal, hvor man hvert år sender 5.000 kr. til brug for aktiviteter i landsbyen.

Pengene går uden fradrag for administration eller andet direkte til landsbyen, hvor en demokratisk valgt komité i samråd med landsbyens beboere beslutter, hvordan de skal anvendes. Komitéen skal som det eneste krav fra Trianglen bestå af lige mange kvinder og mænd og med deltagelse af repræsentanter for de fattigste og kasteløse.

Trianglen arbejder i Nepal sammen med den lokale organisation, ASK, som står for koordinering, rådgivning af landsbykomitéerne, overførsler af penge og rapportering af pengenes anvendelse til Trianglen og herfra videre til de danske landsbystøttegrupper.

ASK blev som landbrugsorganisation stiftet i 1993 af en gruppe småbønder, men har gradvist udviklet sig til også at arbejde med sociale og udviklingsrettede forhold. Organisationen har gennem mange års samarbejde med Trianglen opnået væsentlige kompetencer på en lang række områder, og er kendt som en af Nepals førende NGO´er, når det gælder bæredygtigt økologisk landbrug.

Idet Trianglen har et stort antal medlemmer og bidragydere, er det muligt at søge statslige danske midler til supplerende projekter som demokratiudvikling og økologisk landbrug. Projekterne implementeres af ASK med fagligt input fra Trianglen, som har det overordnede ansvar for drift og økonomi.   

Hvad arbejder vi med ?

Trianglens mission er at forbedre levevilkårene for indbyggerne i landsbyer i Nepal gennem at styrke landets økonomiske ressoucer (arbejdskraft,kapital) og undgå spild. Helt konkret arbejder vi for

  • en bedre uddannet og oplyst befolkning
  • forbedre erhvervsmuligheder indenfor hovederhvervet - landbrug 
  • bedre rammevilkår (miljø, sundhed) 

En styrket evne i landsbyerne til demokratisk selvforvaltning er en forudsætning for at hjælp til selvhjælp virker. 

Som noget centralt har Trianglen derfor opbygget et demokratiprojekt til opnåelse af rimelige og retfærdige relationer internt i landsbyerne og i forhold til omgivelserne. Nepal er traditionelt et meget opdelt samfund hvad angår etnicitet, køn, kaste og alder. En afgørende forudsætning for evnen til demokratisk selvforvaltning er, at skellene nedbrydes, at diskrimination, udnyttelse og korruption bekæmpes, og at der etableres et eller flere fora, hvor alle kan få adgang.

Landsbykomitéerne, bondegrupperne under økologiprojekterne og grupperne dannet under demokratiprojektet er eksempler på sådanne fora, hvor det generelt er lykkedes på demokratisk vis at styrke forvaltningen af såvel landsbyens egne ressourcer som eksterne midler.

De konkrete resultater indenfor uddannelse og oplysning er, at befolkningen i Trianglens landsbyer til stadighed bliver mere oplyste og bevidste om deres rettigheder og gennem viden om kommunale regnskaber og budgetter, offentlige høringer og formulering af projekter sikrer midler til udvikling af landsbyen. Tidligere forsvandt sådanne midler i mange tilfælde i korruption. På uddannelsessiden sikres alle børn skolegang gennem bidrag til skolepenge for de fattigste familier, adgang til IT og internet på udvalgte skoler og – efter jordskælvene – hjælp til genopbygning af skolebygninger.

Aktiviteterne indenfor miljø og sundhed er primært rettet mod bekæmpelse af de mest almindelige sygdomme - diarré og luftvejslidelser. Rent drikkevand, toiletadgang for alle og håndvaske på skolerne er med til at nedsætte den udbredte forekomst af diarré og en støtte til indførelse af røgfri komfurer nedsætter belastningen af luftvejene. En sidegevinst af bedre komfurer er et markant lavere forbrug af brænde og dermed også et mindre pres på skovene. Sundhedsklinikkerne støttes på forskellig vis, bl.a. med frivillig dansk arbejdskraft. 

Erhverv og indkomst styrkes af landsbykomitéerne ved at de yder rentefri kreditter(mikrolån) til fattige familiers eller enlige forsørgeres etablering af indkomstgenererende virksomhed. Kreditterne anvendes typisk til indkøb af geder og i mindre omfang grise og høns. Der ydes også lån til indkøb af små landbrugsmaskiner, plasticdrivhuse og andre materialer til landbruget. Gederne holdes på stald, og er derfor ikke, som i mange navnlig afrikanske lande, en trussel for vegetation og skov. Landsbykomitéerne har gennem årene bevilget mere end 3.000 lån. Da der kun er meget få eksempler på manglende tilbagebetaling, er der i de fleste landsbyer oparbejdet en efter nepalesiske forhold betydelig udlånskapital. Sideløbende gennemfører Trianglen store projekter, hvor bønderne oplæres i bæredygtige, økologiske landbrugsmetoder, som dels er med til at bevare jordens dyrkningsevne og til at imødegå jorderosion, dels øger den enkelte farmers indkomst.

  

Læs mere i pjecen om Trianglens arbejde

 

 

 

hvad arbejde vi med


 
 

Hvor arbejder Trianglen ?

I Nepal arbejder Trianglen i to distrikter, Syangja i den midt-vestlige provins, Gandaki med hovedbyen Pokhara, og Kavre i den centralt beliggende provins 3 (som endnu ikke har fået noget navn) med hovedbyen Kathmandu.

Syangja distriktet ligger en god times kørsel syd for turistbyen Pokhara ned mod grænsen til Indien. Distriktet er kendetegnet ved de lave Churia bjerge, som når op til omkring 2.000 meters højde, og af den nord-sydgående flod, Andikhola, hvis vand ender i Ganges floden med udløb i Bangladesh. Hovedbyen i Syangja er Putali Bazar (sommerfuglebyen), hvor Trianglens partnerorganisation, ASK, har sit hovedkontor.

Trianglens landsbyer ligger i Virkot kommune (NP 1-14) syd for Putali Bazar og i Andikhola kommune (NP 21-49) nord for. Vejnettet bliver til stadighed forbedret, men fortsat gælder det begge steder, at mange landsbyer kun kan nås til fods, og selv om der er en grusvej, vil man ofte fortrække at gå frem for at køre en halsbrækkende tur i jeep.

I Nepal er der stor forskel mellem rig og fattig, og det gælder også for Syangja distriktet. Af Nepals 75 distrikter er syangja det 9. mest velstående, men det dækker over en lille rig elite og udbredt fattigdom, som man oplever det i vores landsbyer.

I Kavre-distriktet ligger Trianglens landsbyer i dalen nedenfor turistdestinationen Nagarkot. Nagarkot nås fra Kathmandu på ca. 1½ time og er med sine 50 hoteller, sin friske luft og fantastiske udsigt til Himalaya et yndet udflugtsmål for både turister og fastboende.

Trianglens landsbyer (NP 50-59) ligger ligeledes i Churia bjergene. Området blev meget hårdt ramt af jordskælvene i 2015, hvor omkring 90% af alle bygninger blev ødelagt. Selv om meget er genopbygget, henligger der fortsat mange ødelagte huse, og de fine gamle tegltage er næsten overalt erstattet af bølgeblik.

Fra Nagarkot kan landsbyerne nås til fods, i jeep eller på motorcykel på ½ til 2 timer.

ASK har i Nagarkot et lille filialkontor, hvorfra indsatsen i Kavre styres.  

 

 

   

logo1

Strandvejen 154
2920 Charlottenlund

Tlf. 29 21 95 30

CVR nr. 33985339

info@trianglen.nu

               facebook 1

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.